2 września, 2016 INNE, Strona główna

Regulamin

Jesienny Test Coopera 2016

  1. Cele imprezy:

Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu, Promocja biegania wśród mieszkańców Miasta i Powiatu Tczewskiego, określenie stanu kondycji fizycznej uczestników Testu Coopera na podstawie międzynarodowych norm.

  1. Organizatorzy/partnerzy/patroni medialni

– Powiatowe Centrum Sportu w Tczewie

– Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji

– Stowarzyszenie Biegający Tczew

– Starostwo Powiatowe w Tczewie

– Urząd Miasta w Tczewie

– II Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Tczewie

– Telewizja TeTka

  1. Termin i miejsce

Test Coopera odbędzie się 10 września 2016r.  na Stadionie Miejskim im. Alfonsa Guzińskiego w Tczewie ul. Bałdowska, początek zawodów zaplanowano na godzinę 10:00.

  1. Kategorie wiekowe:

– Szkoły podstawowe rocznik 2004 i młodsi (dziewczęta i chłopcy)
– Gimnazja rocznik 2001 i młodsi (dziewczęta i chłopcy)

– Szkoły Ponadgimnazjalne rocznik 1997 i młodsi (dziewczęta i chłopcy)
– Kategoria OPEN – rocznik 1996 i starsi (kobiety i mężczyźni)

  1. Uczestnictwo:

– Każdy uczestnik Testu Coopera ma obowiązek zapoznać się z regulaminem imprezy i zobowiązany jest do jego przestrzegania,

– W teście prawo startu mają wszyscy, którzy nie posiadają przeciwwskazań lekarskich (na podstawie złożonych deklaracji),

– W przypadku osób, które do dnia imprezy nie ukończyły 18 lat wymagane jest posiadanie pozwolenia rodzica lub opiekuna na udział w zawodach,

– Wszyscy uczestnicy zapisani na bieg muszą dokonać w dniu startu weryfikacji w Biurze Zawodów oraz odebrać pakiet startowy,

– O kolejności startu decyduje numer nadany przy zapisie w Biurze Zawodów – biegi co 15 minut,

– Uczestnicy powinni posiadać strój sportowy, obuwie sportowe (bez kolców) oraz dokument tożsamości.

  1. Zgłoszenia

– Zgłoszenia będą odbywały się na miejscu w biurze zawodów od godziny 9.30.

– Biuro zawodów będzie się znajdowało na Stadionie Miejskim im. Alfonsa Guzińskiego w Tczewie ul. Bałdowska.

  1. Opłaty

– Organizator nie pobiera opłaty startowej,

  1. Świadczenia

– Każdy z uczestników zawodów przy weryfikacji otrzyma numer startowy, napój izotoniczny wszyscy, którzy ukończą test otrzymają certyfikat uczestnictwa.

  1. Postanowienia końcowe

– Zawody odbędą się bez względu na pogodę,

– Podczas biegu uczestnicy muszą mieć numery startowe przypięte w widocznym miejscu na klatce piersiowej,

– Organizator zastrzega sobie błąd w wyniku do 50 m.

– Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie,

– Na temat wszelkich zmian w związku z imprezą organizator będzie informował za pomocą strony internetowej www.biegajacy.tczew.pl , www.tcsir.pl oraz www.pcst.tczew.pl

– Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów,

– Organizator zapewnieni opiekę medyczną podczas biegu.

– Wszyscy uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz ich imienia i nazwiska w relacjach z imprezy zamieszczanych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatora oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby organizowanych przez organizatora imprez zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. 133/97, poz. 883). Zgadzają się również na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępniają w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 144/02, poz. 1204).

– W sprawach nieujętych regulaminem rozstrzyga Organizator,

– Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.