31 lipca, 2017 BIP

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA STANOWISKO

GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Powiatowe Centrum Sportu w Tczewie
przy ul. Królowej Marysieńki 10

1.Liczba etatów: 3/4

2.Miejsce wykonywania pracy: Powiatowe Centrum Sportu w Tczewie,
ul. Królowej Marysieńki 10.

3.Wymagania konieczne:

 • ukończone jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne wyższe studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości jednostki budżetowej;
 • biegła znajomość obsługi komputera w zakresie programu Word i Excel;
 • znajomość regulacji prawnych w zakresie: ustawy o samorządzie powiatowym, finansów publicznych, rachunkowości, prawa podatkowego, ustawy o zamówieniach publicznych, Kodeksu Pracy;

4.Wymagania pożądane:

 • ukończone kursy, szkolenia, konferencje w zakresie finansów publicznych, zamówień publicznych, podatków lub rachunkowości;
 • znajomość rachunkowości budżetowej;
 • znajomość obsługi programu finansowego i kadrowo – płacowego firmy Wolters Kluwer S.A., Płatnika, ZETO;
 • znajomość obsługi programu SJO Bestia i STOCK;
 • staż pracy w jednostce budżetowej co najmniej 3 lata w księgowości;
 • umiejętność obsługi komputera, drukarki i innych urządzeń zewnętrznych;
 • umiejętność współpracy, rzetelność i odpowiedzialność.

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • prowadzenie rachunkowości Centrum zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunków jednostki;
 • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
 • dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
 • przygotowywanie projektu budżetu oraz harmonogramu wydatków;
 • opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych;
 • sporządzanie bilansu, prowadzenie sprawozdawczości budżetowej i podatkowej, płace, wykonywanie analiz, zestawień oraz prognoz kosztów i wydatków;
 • szczegółowy zakres wykonywanych zadań określi przydział czynności.

6. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie;
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 • życiorys, list motywacyjny, zgodna na przetwarzanie danych;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia;
 • wypełniony kwestionariusz osobowy;
 • poświadczone kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań koniecznych;
 • poświadczone kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności;
 • poświadczone kopie świadectw pracy.

Powyższe dokumenty należy złożyć w sekretariacie Powiatowego Centrum Sportu w Tczewie, ul. Królowej Marysieńki 10, 83-110 Tczew, w terminie do dnia 14.08.2017 r.
do godz. 1400. Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na stanowisko główny księgowy” oraz adres zwrotny z numerem telefonu. Oferty otrzymane po terminie (liczy się data wpływu do Centrum) nie będą rozpatrywane. Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie. Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane, a oferty komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 58 530 02 82.